Visselblåsning

Att visselblåsa innebär att rapportera arbetsrelaterade oegentligheter eller problem som har orsakat eller kan komma att orsaka allvarlig skada för verksamheten och/eller dess intressenters intressen. Mio värnar om öppenhet och arbetar för att motverka tystnadskultur.

Via vår rutin för visselblåsning kan missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram rapporteras, så som: kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, missbruk av allmänna medel, brottsliga handlingar, brott mot myndighetsföreskrifter, handlingar som innebär fara för liv, hälsa eller miljö, brott mot konkurrensbestämmelser och allmänt oetiska ageranden samt försök att mörka något av ovanstående.

Om en medarbetare har rimliga skäl att misstänka oegentligheter eller överträdelser ska ärendet i första hand lyftas till närmaste chef, dennes chef eller HR-funktion för vidare hantering. Om det på grund av oegentlighetens karaktär är omöjligt, eller om lämnad information ignoreras, bör vår visselblåsarrutin tillämpas.

Rapportering via denna funktion hamnar hos utsedda företrädare och det är endast dessa samt utsedda utredare av ärendet som hanterar visselblåsarens personuppgifter.

Du har möjlighet att rapportera anonymt, och i det fallet avsäger du dig också rätten till återrapportering i ärendet. Om du önskar vara anonym, rapportera via formuläret nedan

Skydd för visselblåsare

Som visselblåsare skyddas man av lag enligt nedan:

  • Ansvarsfrihet vid brott mot tystnadsplikt som i korta drag innebär att visselblåsaren inte kan bli straffskyldig om rapporteringen bryter mot eventuell tystnadsplikt. Detta gäller dock inte så kallad kvalificerad tystnadsplikt.
  • Skydd mot hindrande åtgärder som innebär att arbetsgivaren och arbetsgivarens representanter inte på något sätt får hindra visselblåsaren att göra sin rapportering.
  • Skydd mot repressalieåtgärder som innebär att visselblåsaren är skyddad från alla former av repressalier från arbetsgivarens sida. Detta gäller arbetsrättsliga repressalier som uppsägning, avsked med mera, men även övriga repressalier som exempelvis avslag av ledighetsansökan och utebliven löneökning.

GDPR

För att kunna kommunicera med den som rapporterar, och vid behov be om kompletterande information i ärendet behöver personuppgifter om namn och e-postadress. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att utreda och vidta åtgärder vid missförhållanden. Skriftlig rapportering och dokumentation vid ev fysiska möten lagras. Personuppgifter hanteras enbart av utsedd handläggare samt av utsedd utredare av ärendet. Personuppgifter och skriftlig dokumentation gallras löpande, när uppgifterna inte längre är nödvändiga, dock senast 2 år efter att ärendet avslutats.

Läs vår visselblåsningspolicy för ytterligare information.

Gör så här:

  1. Du kan rapportera skriftligen via denna sida, via telefonsvarare eller genom att boka möte med handläggare.
  2. Beskriv ärendet så utförligt som möjligt för att underlätta bedömning om fortsatt hantering. Du kan inte bifoga dokument eller länkar via digital rapporteringskanal. Du kan bli ombedd att komplettera med dokument och länkar, och får då anvisningar om hur du ska gå till väga.
  3. Vill du boka möte med handläggare, skicka in en förfrågan via den digitala rapporteringskanalen, så återkommer handläggaren till dig.
  4. Visselblåsaren får en bekräftelse om mottagandet av sitt ärende inom 7 dagar. Alla ärenden som rapporteras via visselblåsarrutinen blir föremål för en bedömning. I de fall det som rapporterats bedöms vara riktiga tillsätts en intern eller extern utredare. Det är viktigt att den personen är oberoende och inte inblandad i anklagelserna.
  5. En utredning inleds skyndsamt. Visselblåsaren kommer informeras om att en utredning startat och de åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten och om skälen för dessa inom 3 månader.

Det finns även externa kanaler att rapportera till om du vill hålla din anmälan utanför Mio.

Vad vill du anmäla?

Ange berörd butik i rullistan nedan. Alternativen inkluderar även Mio AB och Mio Logistik.