Spontanansökan - spara din ansökan för framtida tjänster

Om den tjänst du sökt skulle gå till någon annan skulle vi ändå vilja spara din ansökan, i fall det skulle dyka upp en annan tjänst som skulle passa dig. För att få lov att spara dina ansökningshandlingar och de ytterligare uppgifter vi kan komma att samla in om dig för framtida tjänster måste vi få ditt samtycke att behandla dina personuppgifter.

Att lämna samtycke är frivilligt

Det är frivilligt för dig att lämna ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, men om vi inte får ditt samtycke får vi inte spara ansökan för framtida tjänster. Om du lämnar ditt samtycke kommer vi, utöver vad som anges i vår [Informationstext för rekrytering (länk)], endast att använda dina uppgifter till den personuppgiftsbehandling vi nämner nedan.

Personuppgiftsansvarig

Mio är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar respektive vi samlar in under rekryteringsförfarandet. Personuppgiftsanvarigt bolag är nedan benämnt ”Mio”, ”vi”, ”oss” och ”vår”.

Information och kontaktuppgifter:

Elin Fasth, HR-chef. E-postadress: elin.fasth@mio.se. Telefonnummer: 0504-412 69

Postadress:

Mio AB, Box 59, 543 21 Tibro

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Allmänt

De personuppgifter som vi kommer att behandla om dig kan både utgöras av uppgifter som du lämnar till oss samt uppgifter som vi eventuellt kommer att samla in via rekryteringsföretag, annan av oss anlitad tredje part respektive referenser. De personuppgifter vi kommer att behandla är:

-        Namn, kontaktuppgifter såsom telefonnummer, adress och e-postadress

-        Ditt personliga brev och CV med den information dessa dokument innehåller såsom sökt tjänst, anställningshistorik, utbildning, egenskaper, fritidsintressen m.m.

-        Eventuella testresultat, betyg, referenser, intervjuanteckningar

LinkedIn-profil

Om du väljer att länka din LinkedIn-profil till din ansökan, kommer vi utöver uppgifterna under ”Allmänt” ovan, även att behandla de personuppgifter som finns angivna i din LinkedIn-profil.

Referenser

Avseende de eventuella referenser du lämnar, så ber vi dig informera dessa personer om att du kommer att lämna deras kontaktuppgifter till oss och att vi kommer att behandla deras kontaktuppgifter samt de eventuella referenser de lämnar till oss, i enlighet med vad som anges i detta mail.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna inkludera dig i framtida rekryteringsförfaranden, innefattandes för att kunna administrera och bedöma din ansökan, ta eventuella referenser samt fatta beslut om eventuell anställning.

Därutöver kommer vi även att vid behov behandla dina uppgifter för att bemöta eventuell framtida kritik/krav relaterade till rekryteringsförfarande där du varit en av kandidaterna.

Laglig grund för behandlingen

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för ändamålet att inkludera dig i framtida rekryteringsförfaranden är ditt samtycke, så som beskrivs i detta mail.

För ändamålet att kunna bemöta eventuell kritik/krav relaterade till rekryteringsförfarande där du har varit en av kandidaterna är den lagliga grunden en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är just att vi ska kunna försvara oss mot eventuell framtida kritik/krav relaterade till våra rekryteringsförfaranden.

Hur länge gäller ditt samtycke och hur länge kommer vi att behandla och lagra dina personuppgifter?

Det samtycke du lämnar för att vi ska kunna inkludera dig i framtida rekryteringsförfaranden gäller under ett år. Du kan när som helst under tiden återta ditt samtycke och vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Vi kommer att behandla och lagra dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke.

Notera dock att om dina ansökningshandlingar inkluderats i ett rekryteringsförfarande kan vi komma att spara dina personuppgifter för en period om upp till två år från det att det aktuella rekryteringsförfarandet där du har varit en av kandidaterna avslutats. Detta för att kunna besvara eventuell framtida kritik/krav hänförliga till den aktuella rekryteringen. Och detta även om du återkallat ditt samtycke.

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av vårt HR-team, ansvarig chef samt där så bedöms nödvändigt delas med enstaka medarbetare på berörd avdelning.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Exempel på när uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part är när extern part anlitas för genomförande av exempelvis tester, vid koncernbolags biträde i rekryteringen, när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist eller myndighetsbeslut m.m. Vi förblir personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna blir självständigt personuppgiftsansvarig, med oss gemensamt personuppgiftsansvarig eller vårt personuppgiftsbiträde.

Vi behandlar dina personuppgifter inom EU och EES.

Dina rättigheter

De personuppgiftsbehandlingar som beskrivits i detta mail kommer bara att genomföras i enlighet med vad som anges här, och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, se kontaktuppgifterna ovan.  

Du har rätt att skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du kan även ha rätt att (i) begära att vi raderar, rättar, begränsar behandlingen eller tar bort felaktiga uppgifter om dig, (ii) återkalla ditt samtycke helt eller delvis samt (iii) få dina uppgifter utlämnade till dig. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, återkallelse av samtycke, begäran om rättelse eller utlämnande av uppgifter m.m., kontakta oss på ovan angiven adress, telefonnummer eller e-post. För att återkalla ditt samtycke helt eller delvis, skicka ett mail till hr@mio.se.

Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter eller hantering av frågor med koppling till den till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).