Säkra produkter

Du som Mio-kund ska känna dig trygg med din Mio-produkt. Mio anser att det är självklart att en Mio-produkt ska uppfylla legala, produktrelaterade säkerhetskrav. I produktsäkerhetsarbetet ingår att säkerställa att produkter inte innehåller några reglerade kemikalier men även produkttestning enligt standarder, arbete för att tillgodose CE-märkning och arbete med att minimera vält- klämrisker ingår i produktsäkerhetsarbetet.

För att ytterligare förbättra kemikaliesäkerhetsarbetet, används en så kallad XRF-analysator. Denna analyserar på ett enkelt sätt olika grundämnen och är ett viktigt komplement i Mios produktsäkerhetsarbete.

Kemikalier i Mios produkter

Kemikalier används för en rad ändamål i varor och produkter, bland annat för att ge dem den form, funktion och färg som efterfrågas. De flesta kemikalier är helt säkra att använda men några kemikalier är förknippade med hälso- och miljörisker. Dessa risker uppstår under kemikaliers hela livscykel; från det att kemikalier tillverkas, när kemikalier tillsätts för att uppfylla sitt syfte, t.ex. för att ge ett tyg en färg, kemikalier som en del av en produkt/vara i användningsfasen och kemikalier i produkter/varor i avfallsfasen.

För att minimera hälso- och miljörisker från kemikalier finns omfattande europeisk lagstiftning, såsom

  • REACH: Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals, EU:s kemikalieförordning.

  • POPs: Stockholmskonventionen om globala begränsningar av långlivade organiska föroreningar.

  • ROHS: Restriction of hazardous substances, EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter.

men också nationell lagstiftning såsom regler om kemikalier i Miljöbalken och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Mio arbetar systematiskt för att tillgodose den omfattande kemikalielagstiftningen. Vi har förbjudit kemiska ämnen på REACH Kandidatlista, de s.k. SVHC ämnena, i Mios produkter i en koncentration över 0,1 viktprocent. Detta förbud liksom övriga kemikaliekrav finns med i de avtal Mio skriver med Mioleverantörer och följs upp genom ett riskbaserat angreppssätt för att samla in och granska kemiska analyser som Mioleverantörer genomför. Mio tar även egna stickprov, besöker leverantörer och genomför egna kemiska analyser.

Har Mio förbjudit flamskyddsmedel i Mios produkter?

Ja, Mio har förbjudit de enligt lagkraven REACH- och POP-begränsade flamskyddsmedlen.

Har Mio förbjudit ftalater i Mios produkter?

Ja, Mio har förbjudit de enligt lagkraven REACH- och POP-begränsade ftalaterna.

Har Mio förbjudit azo-färgämnen i Mios produkter?

Ja, Mio har förbjudit de enligt lagkraven REACH- och POP-begränsade azo-färgämnena.  

Har Mio förbjudit hög-fluorerade ämnen (PFAS, PFOS) i Mios produkter?

Ja, Mio har förbjudit de enligt lagkraven REACH- och POP-begränsade hög-fluorerade ämnena.