Hållbara värdekedjor

Mio, som står för Möbelhandlarnas Inköps Organisation, har aldrig haft någon egen tillverkning utan alla produkter har alltid tillverkats av en affärspartner. Idag sker tillverkning av Mioprodukter främst i Sverige och Europa men produkter tillverkas även i Asien, som står för en fjärdedel av den totala produktvolymen.

Hållbarhetsaspekterna i tillverkningsfasen handlar framförallt om socialt ansvar för de människor som tillverkar våra produkter, minimerad miljöpåverkan och arbete med att förebygga korruption men även om kvalitetskrav, god djurhållning och socialt ansvar i de lokala samhällena i anslutning till tillverkningen.

Mio har länge haft en dokumenterad hållbarhetspolicy med tillhörande uppförandekod som baseras på de 10 principerna i FN:s Global Compact, ILO:s 8 kärnkonventioner och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter inom företag. För att effektivt säkerställa att Mioleverantörer lever upp till Mios Uppförandekod är Mio sedan första januari 2018 medlemmar i Amfori BSCI, där BSCI står för Business Social Compliance Initiativ.

Amfori BSCI

Amfori BSCI är ett världsledande initiativ för företag som arbetar med socialt ansvarstagande med fokus på arbetsförhållandena i leverantörskedjan. Arbetet bygger på en global, gemensam Code of Conduct - uppförandekod - som i sin tur bygger på internationella konventioner, såsom deklarationen om mänskliga rättigheter, FN:s vägledande principer för näringsliv, OECD: s riktlinjer, FN:s globala fördrag samt Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner och rekommendationer för att förbättra arbetsförhållandena i leverantörskedjan. Amfori BSCI bygger på att Mio och övriga medlemmar tar ett gemensamt ansvar för att producerande leverantörer driver ständiga förbättringar utifrån den gemensamma uppförandekoden.

Genom att vara medlem i Amfori BSCI erhåller Mio:

  • Ett gemensamt system för uppföljning och revision av producerande leverantörer, där revisioner sker av oberoende och tredjeparts certifierade revisorer utifrån Amfori BSCI:s globala uppförandekod och det berörda landets lagar och regler.

  • Ett globalt nätverk med 2400 medlemmar som med gemensamma krafter bidrar till ständiga förbättringar av mänskliga rättigheter i värdekedjan. Amfori driver flera internationella projekt såsom exempelvis Women empowerment program i Kina, Indien och Bangladesh som syftar till att stärka kvinnors rättigheter i dessa länder.

  • Ett omfattande kompetensutvecklingsprogram bestående av digitala och lärarledda utbildningar som såväl Mioanställda som Amfori BSCI-anslutna leverantörer kostnadsfritt har tillgång till. Utbildningarna består både introduktionsutbildningar i Amfori BSCI och hur Amfori BCSI kan vara ett stöd i hållbarhetsarbetet och fortsättningsutbildningar i specifika ämnen såsom hållbar rekrytering, nya företeelser av människohandel, tvångs- eller slavarbete i sin egen verksamhet och hur man skapar delaktighet hos alla anställda i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Lär dig mer om Amfori BSCI på deras hemsida

Djurhållning

Mios hållbarhetspolicy inkluderar att djur ska behandlas med medkänsla och respekt och att djurskyddet ska tas i beaktande genom hela värdekedjan. Detta inbegriper krav på att dun och fjäder ska komma från fåglar som fötts upp för livsmedelsindustrin, där dun/fjäder är en biprodukt och som har plockats från döda fåglar.