Hållbara värdekedjor

Mio, som är en förkortning av Möbelhandlarnas Inköps Organisation, har aldrig haft någon egen tillverkning utan alla produkter har alltid tillverkats av en samarbetspartner till Mio. Idag sker tillverkning av Mio-produkter främst i Sverige och Baltikum men produkter tillverkas även i övriga Europa och Asien, där Asien står för cirka en fjärdedel av tillverkningen.

 Hållbarhetsriskerna i tillverkningsfasen handlar framförallt om socialt ansvar för de människor som tillverkar Mios produkter, minimerad miljöpåverkan och arbete med att förebygga korruption men även om kvalitetssäkring, god djurhållning och socialt ansvar i de lokala samhällena i anslutning till där tillverkning sker.

Mio har länge haft en dokumenterad hållbarhetspolicy med tillhörande uppförandekod som baseras på de 10 principerna i FN:s Global Compact, ILO:s 8 kärnkonventioner och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter inom företag. För att effektivt säkerställa att Mioleverantörer lever upp till Mios uppförandekod är Mio sedan första januari 2018 medlemmar i Amfori BSCI, där BSCI står för Business Social Compliance Initiativ.

amfori BSCI

amfori BSCI är ett världsledande initiativ för företag som arbetar med socialt ansvarstagande med fokus på arbetsförhållandena i leverantörskedjan. Arbetet bygger på en global, gemensam Code of Conduct - uppförandekod - som i sin tur bygger på internationella konventioner, såsom deklarationen om mänskliga rättigheter, FN:s vägledande principer för näringsliv, OECD: s riktlinjer, FN:s globala fördrag samt Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner och rekommendationer för att förbättra arbetsförhållandena i leverantörskedjan. amfori BSCI bygger på att Mio och övriga medlemmar tar ett gemensamt ansvar för att producerande leverantörer driver ständiga förbättringar utifrån den gemensamma uppförandekoden.

Genom att vara medlem i amfori BSCI erhåller Mio:

  • Ett globalt nätverk med 2500 medlemmar som med gemensamma krafter bidrar till hållbara värdekedjor. amfori driver flera internationella projekt och under pandemin har amfori på olika sätt stöttat den globala handeln, för att fortsatt kunna upprätthålla hållbara värdekedjor. Lär dig gärna mer om amforis arbete för hållbara värdekedjor på www.amfori.org.

  • Ett omfattande kompetensutvecklingsprogram bestående av digitala och lärarledda utbildningar som såväl Mio-anställda som amfori BSCI-anslutna Mio-leverantörer kostnadsfritt har tillgång till.

  • Ett gemensamt system, inklusive en digital plattform, för uppföljning och revision av producerande enheter, där regelbundna revisioner sker av oberoende och tredjepartscertifierade revisorer utifrån amfori BSCI:s globala uppförandekod

Lär dig mer om Amfori BSCI på deras hemsida

Djurhållning

Mios hållbarhetspolicy inkluderar att djur ska behandlas med medkänsla och respekt och att djurskyddet ska tas i beaktande genom hela värdekedjan. Detta inbegriper krav på att dun och fjäder ska komma från fåglar som fötts upp för livsmedelsindustrin, där dun/fjäder är en biprodukt och som har plockats från döda fåglar.