Mio & miljö

Mio erbjuder egna varumärken och produktkoncept i stor utsträckning. Vi handlar ofta direkt från tillverkare/leverantörer i Sverige, övriga Europa och Asien och vi har kvalitetsavtal med samtliga av dem. Enligt dessa avtal ska de följa gällande regler och lagstiftning. Vi träffar dem regelbundet och har en tät dialog, där vi poängterar betydelsen av att etiska regler och överenskommelser följs. Mio accepterar inte att djur behandlas oetiskt, eller på ett sätt som plågar dem. Detta är en viktig del i vårt kvalitetsbegrepp. Mio ansvarar för att de produkter som släpps ut på marknaden inte orsakar skadlig effekt på hälsa och miljö. Vi ställer krav på att alla leverantörer följer den europeiska kemikalieförordningen Reach.

Här kan du läsa mer om vad lagen säger (Reach kemikalielagstiftning).

Hållbar utveckling

Miljön är ett gemensamt arv och ansvar. Det som görs i dag påverkar miljön i framtiden. Därför är det självklart för Mio att så långt möjligt minimera verksamhetens påverkan på miljön. Genom att alltid beakta miljöaspekter kan Mio medverka till en hållbar utveckling för dagens och morgondagens generationer.

Mios miljöarbete syftar till att förstärka och förbättra arbetet inom de områden där verksamheten kan påverka mest. Det innebär att vi fokuserar på att minimera miljöpåverkan från produkter, transporter och energianvändning. Miljöspecifika krav ställs på samtliga transporter och vi strävar efter att kunna erbjuda produkter med miljömärkning alternativt dokumenterat låg miljöpåverkan.

Mio bevakar kontinuerligt nya fakta och forskningsrön som påverkar miljöarbetet. Medarbetare uppmuntras att ta ansvar och bidra. Dialog förs med leverantörer för att finna nya lösningar som innebär mindre miljöpåverkan.

Nedan kan du läsa hur vi hanterar olika material i våra produkter:

Ull/textil

Våra ullmattor är inte behandlade med flamskyddsmedel eller andra efterbehandlingar. I de fall där ullen har en annan färgställning (utan att vara färgad) beror det på att ullens naturliga färger skapar skiftande färger (vit, grå eller mörkgrå).

För Mios centrala sortiment används inte flamskyddsmedel i stoppmöblerna.

Öko-tex

Öko-tex är en märkning av textilier där man visar att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. I de fall våra produkter är markerade med öko-tex framgår det, och då gäller följande skala.

Produktklass 1: Textila produkter för spädbarn upp till tre år (kläder, leksaker, sängkläder, frotté m.m.)

Produktklass 2: Textilier som kommer i kontakt med huden (underkläder, sängkläder, t-shirts m.m.)

Produktklass 3: Produkter som inte kommer i kontakt med huden (jackor, kappor m.m)

Produktklass 4: Inredningsmaterial (gardiner, dukar, möbelklädslar m.m)

Porslin

Vårt porslin innehåller aldrig tungmetaller.

Dun

Samtliga produkter med fjädrar eller dun är tillverkade av restprodukter från slakt. Detta innebär att alla våra täcken, kuddar och stoppmöbler med dun och fjädrar innehåller biprodukter från livsmedelsindustrin och plockas från döda fåglar.

Lim

Allt lim som används för tillverkning följer Reach-förordningen. I de fall det är möjligt används vattenbaserade lim.

Kohud och fårskinn

Vi har reglerat i våra avtal att leverantörerna ska följa gällande lagstiftning när det kommer till djurhållning.

Timmer

Vi följer timmerförordningen. Här kan du läsa mer om timmerförordningen.

Biocider

Biocider (bakteriedödande) förekommer inte i vårt centrala sortiment.

Socialt ansvar

Socialt ansvarstagande innebär att Mio ställer krav på både oss själva och våra affärspartners. Arbetet drivs systematiskt med verkställande direktören som operativt ansvarig för att arbetet sker i enlighet med fastställda policys.

Mio tecknar inköpsavtal med uppförandekod med samtliga produktleverantörer. Via inköpsavtalen förbinder sig leverantörerna att verka i enlighet med internationellt erkända miniminormer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Mio stödjer leverantörerna i deras arbete för att följa uppförandekoden. Mios CSR-policy och uppförandekod följs upp årligen och revideras vid behov.

Uppförandekoden baseras på principerna i FN:s Global Compact:

  • FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • FN:s konvention gällande barns rättigheter
  • ILO:s krav på arbetsvillkor
  • Minskad miljöbelastning genom Rio-deklarationen
  • FN:s konvention mot korruption