mio-hallbarhet

Mio hållbarhet

Inom Mio är vi medvetna om att vår verksamhet påverkar både samhälle och miljö såväl lokalt som globalt och genom ett ansvarfullt företagande eftersträvar vi att minimera den negativa påverkan. Vi har en öppen dialog med våra intressenter, följer gällande lagar och regler, vi är ärliga och vi visar integritet i samspelet med våra intressenter för att säkerställa en hållbar verksamhet.  

Våra värderingar och kvalitet

Kvalitet är en del av Mios värderingar och en viktig beståndsdel i hållbarhetsarbetet. Genom att varje dag omsätta värderingarna i praktisk handling kan Mios medarbetare ge sitt bidrag till att Mio motsvarar eller överträffar kundens förväntningar.

Samarbete med leverantörer

Mio erbjuder i stor utsträckning egna varumärken och produktkoncept. I de fall vi handlar direkt från tillverkare/leverantörer i såväl Sverige som övriga Europa som Asien skriver vi avtal. Enligt dessa avtal ska Mios leverantörer följa gällande regler och lagstiftning samt Mios Uppförandekod. Denna Uppförandekod omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, antikorruption och etisk djurhållning.

Uppföljning av leverantörernas hållbarhetsarbete sker genom insamling av dokumentation, riktade stickprov, självutvärderingar och uppföljande besök. Om vi i denna uppföljning identifierar brister hos våra leverantörer i efterlevnad av kraven, ska leverantören skyndsamt vidta åtgärder för att avhjälpa brister samt vidta åtgärder för att förhindra att liknande problem upprepas i framtiden. I händelse av upprepade och allvarliga överträdelser överväger Mio att avsluta affärsrelationen med leverantören.

Produktsäkerhet och kemikalier

Kemikalier i varor och produkter i samhället

Kemikalier används för en rad ändamål i varor och produkter, bland annat för att ge dem den form, funktion och färg som efterfrågas. De flesta kemikalier är helt säkra att använda men några kemikalier är förknippade med hälso- och miljörisker. Dessa risker uppstår under kemikaliers hela livscykel; från det att kemikalier tillverkas, när kemikalier tillsätts för att uppfylla sitt syfte, t.ex. för att ge ett tyg en färg, kemikalier som en del av en produkt/vara i användningsfasen och kemikalier i produkter/varor i avfallsfasen.

För att minimera hälso- och miljörisker från kemikalier med hälso- och miljörisker finns omfattande europeisk lagstiftning, såsom

  • REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals, EU:s kemikalieförordning),
  • POPs (Stockholmskonventionen om globala begränsningar av långlivade organiska föroreningar)
  • ROHS (Restriction of hazardous substances, EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter.)

men också nationell lagstiftning såsom regler om kemikalier i Miljöbalken och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Kemikalier i Mios produkter

Mio följer gällande lagstiftning inom produktsäkerhet i allmänhet och kemikalier i varor i synnerhet genom att arbeta systematiskt och tillsammans med våra leverantörer. En del av detta arbete beskrivs ovan i ”Samarbete med leverantörer” i form av t.ex. krav i avtal men består även i säkerställandet av kompetens internt, dokumentinsamling, dokumentgranskning och dokumentuppföljning samt att agera vid upptäckande av avvikelser.

Vissa av våra produkter överträffar lagstiftningens krav, då de är miljö/hållbarhetsmärkta. Exempel på sådana produkter kan vara Oeko-Tex® certifierad sängtextil och Oeko-Tex® certifierade tyger till soffor och sängar, FSC-märkt trä i trämöbler, soffor och sängar samt CertiPUR certifierat skum till sängar.

Miljö/hållbarhetsmärkning inom MIO

Oeko-Tex® – Trygg Textil

Oeko-Tex® standard 100 är världens ledande märkning för textilier, läder, tillbehör och producenter som provats med avseende på hälsofarliga ämnen. En certifiering innebär att produkten inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga och Oeko-Tex® standard 100 följer REACH. Bäddtextil, handdukar, sängtillbehör är exempel på produkter på MIO som är certifierade enligt Oeko-Tex®.

Läs mer om Oeko-Tex®

Miljö/hållbarhetsmärkning inom MIO

FSC – Forest Stewardship Council

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s standarder för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna i dessa standarder får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

FSC och Timmerförordningen

Timmerförordningen är en EU-lag som antogs 2010 och som ska förhindra import och försäljning av illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor. Sedan lagen trädde i kraft i mars 2013 är det olagligt att föra in och sälja illegalt avverkade produkter på EU:s inre marknad. FSC-systemet har anpassats till kraven i EU:s timmerförordning och systemet hjälper därmed importörer av FSC-certifierat material att följa EU:s timmerförordning.

Läs mer om FSC

Läs mer om Timmerförordningen

Care and Fair

Care & Fair är ett branschinitiativ för engagerad och ansvarsfull mattindustri. Organisationen grundades 1994 av socialt engagerade matthandlare och har idag cirka 400 medlemmar i 21 länder. Care & Fair bekämpar barnarbete genom att förbättra den sociala situationen och levnadsvillkoren för mattfamiljerna i vävdistrikten i Indien, Nepal och Pakistan.

Läs mer om Care and Fair

CertiPUR

CertiPUR är en frivillig amerikansk standard för att främja säkerhet-, hälsa- och miljöprestanda i den stoppning som används i madrasser och andra stoppade produkter. En CertiPUR-certifierad produkt är t.ex. tillverkad utan bromerade flamskyddsmedel, formaldehyd och tungmetaller.

Läs mer om CertiPUR

Hållbar logistik

Mio arbetar för att i alla delar av logistikkedjan effektivisera transporterna och maximera fyllnadsgraden utan att ge avkall på våra kunders krav på leveransen. Vi har en hög ambition att tillsammans med våra transportleverantörer minimera miljöpåverkan genom exempelvis euroklassade motorer och genom att pröva alternativa transportbärare, såsom tåg.

Detta kan du göra som kund för att bidra till en hållbar användning av MIOs möbler

Många av våra möbler består av naturliga, vackra och levande material, såsom trä. Oavsett material och möbel, om du tar hand om din möbel i enlighet med de skötselråd som följer med våra produkter, då bidrar du till att möbeln håller längre och bidrar på så sätt i vårt gemensamma arbete med hållbarhet.

Är du osäker på hur du ska ta hand om dina möbler är du välkommen att kontakta din närmaste Mio-butik som du hittar på www.mio.se. På vår webbplats hittar du även skötselråd och förslag på produkter för en hållbar användning av din möbel från Mio.

Att tänka på angående plastbärkassar.