mio-hallbarhet

Mio och hållbarhet

Inom Mio är vi medvetna om att vår verksamhet påverkar både samhälle och miljö såväl lokalt som globalt. Det sitter djupt präntat i Mios kultur att vi ska vara det goda företaget och hållbarhetsarbetet syftar till att fortsätta göra goda affärer och säkerställa långsiktig lönsamhet genom att ta ansvar för och minimera den påverkan på människa och miljö som vår verksamhet innebär.

Vi har en öppen dialog med våra intressenter, följer gällande lagar och regler och vi visar integritet i samspelet med våra intressenter för att säkerställa en hållbar verksamhet tillsammans. One Team, One Dream – om en hållbar framtid tillsammans.

Ladda ner Hållbarhetsredovisning 2017-2018

Hållbarhet och kvalitet

Av vår affärsidé framgår att vi ska vara det självklara valet när det gäller möbler och heminredning för den pris- och kvalitetsmedvetna kunden. Detta åtagande förpliktigar och att systematiskt arbeta för att kunder blir inspirerade till att förnya sina hem med möbler av hög kvalitet och lång livslängd är en väsentlig del av hållbarhetsarbetet.

Samarbete med leverantörer

Mio har leverantörer i Sverige, Europa och Asien och ungefär en fjärdedel av den totala volymen tillverkas i Asien. Hållbarhetsaspekterna i tillverkningsfasen handlar framförallt om socialt ansvar för de människor som tillverkar våra produkter, minimerad miljöpåverkan och arbete med att förebygga korruption men även om kvalitetskrav, god djurhållning och socialt ansvar i de lokala samhällena i anslutning till tillverkningen.

Vi har länge haft en dokumenterad hållbarhetspolicy med tillhörande uppförandekod som baseras på de 10 principerna i FN:s Global Compact. Uppförandekoden syftar i första hand till att minimera negativ påverkan av innan nämnda hållbarhetsaspekter. Men policyn och koden innefattar även krav på att våra leverantörer ska följa gällande lagar och regler utifrån ett kemikalieperspektiv. För att minimera risken att våra produkter innehåller farliga kemikalier arbetar vi systematiskt för att tillsammans med våra leverantörer säkerställa den omfattande lagstiftning som finns inom kemikalieområdet. Detta arbete består i avtalskrav, riskbaserad insamling av dokumentation och kemiska analyser, dokumentgranskning, uppföljning samt att snabbt agera vid upptäckande av avvikelser.

För att effektivare säkerställa att våra leverantörer lever upp till vår Uppförandekod är Mio sedan första januari 2018 medlemmar i BSCI, Business Social Compliance Initiativ. BSCI är ett medlemsdrivet företagsinitiativ för ansvarsfulla leverantörskedjor och bygger på ILOs 8 kärnkonventioner och FNs deklaration för mänskliga rättigheter inom företag. Genom BSCI granskas, utbildas och förbättras de sociala arbetsvillkoren i Mios och övriga dryga 2100 medlemmars leverantörskedja.

Läs mer om Amfori BSCI >

Produktsäkerhet och kemikalier

Kemikalier används för en rad ändamål i varor och produkter, bland annat för att ge dem den form, funktion och färg som efterfrågas. De flesta kemikalier är helt säkra att använda men några kemikalier är förknippade med hälso- och miljörisker. Dessa risker uppstår under kemikaliers hela livscykel; från det att kemikalier tillverkas, när kemikalier tillsätts för att uppfylla sitt syfte, t.ex. för att ge ett tyg en färg, kemikalier som en del av en produkt/vara i användningsfasen och kemikalier i produkter/varor i avfallsfasen.

För att minimera hälso- och miljörisker från kemikalier med hälso- och miljörisker finns omfattande europeisk lagstiftning, såsom

  • REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals, EU:s kemikalieförordning),
  • POPs (Stockholmskonventionen om globala begränsningar av långlivade organiska föroreningar)
  • ROHS (Restriction of hazardous substances, EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter.)

men också nationell lagstiftning såsom regler om kemikalier i Miljöbalken och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Kemikalier i Mios produkter

Mio följer gällande lagstiftning inom produktsäkerhet i allmänhet och kemikalier i varor i synnerhet genom att arbeta systematiskt och tillsammans med våra leverantörer. En del av detta arbete beskrivs ovan i ”Samarbete med leverantörer” i form av t.ex. krav i avtal men består även i säkerställandet av kompetens internt, dokumentinsamling, dokumentgranskning och dokumentuppföljning samt att agera vid upptäckande av avvikelser.

Vissa av våra produkter överträffar lagstiftningens krav, då de är miljö/hållbarhetsmärkta. Exempel på sådana produkter kan vara Oeko-Tex® certifierad sängtextil och Oeko-Tex® certifierade tyger till soffor och sängar, FSC-märkt trä i trämöbler, soffor och sängar samt CertiPUR certifierat skum till sängar.

Miljö/hållbarhetsmärkning inom Mio

OEKO-TEX®

OEKO-TEX® är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila produkter. Bäddtextil, handdukar och sängtillbehör är exempel på Mio-produkter som är certifierade enligt Oeko-Tex®. Detta innebär att dessa produkter inte innehåller de kemikalier som anges i STANDARD 100 by OEKO-TEX®, där kontrollkriterier och gränsvärden överskrider flera gånger nationella och internationella giltiga normer. OEKO-TEX® certifieringen förutsätter att samtliga beståndsdelar i en produkt lever upp till de ställda kraven – utöver tyg även exempelvis sytråd, stoppning, tryck samt icke-textila tillbehör såsom knappar, dragkedjor, nitar osv.

Läs mer om Oeko-Tex®

Miljö/hållbarhetsmärkning inom Mio

FSC – Forest Stewardship Council

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s standarder för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna i dessa standarder får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

FSC och Timmerförordningen

Timmerförordningen är en EU-lag som antogs 2010 och som ska förhindra import och försäljning av illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor. Sedan lagen trädde i kraft i mars 2013 är det olagligt att föra in och sälja illegalt avverkade produkter på EU:s inre marknad. FSC-systemet har anpassats till kraven i EU:s timmerförordning och systemet hjälper därmed importörer av FSC-certifierat material att följa EU:s timmerförordning.

Läs mer om FSC

Läs mer om Timmerförordningen

Svanen

Miljömärkning Sverige AB har det övergripande ansvaret för det nordiska miljömärket Svanen. Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast.

Det ställs även tuffa krav på kemikalier som används i tillverkningen av möbeln. Svanenmärkta möbler håller hög kvalitet och är testade med avseende på hållbarhet och de tillhör de minst miljöbelastande på marknaden. Från och med våren 2018 erbjuder vi Svanenmärkta produkter i vårt sovrumssortiment.

Läs mer om kriteriet för Svanenmärkta möbler och inredning på www.svanen.se.

Care and Fair

Care & Fair är ett branschinitiativ för engagerad och ansvarsfull mattindustri. Organisationen grundades 1994 av socialt engagerade matthandlare och har idag cirka 400 medlemmar i 21 länder. Care & Fair bekämpar barnarbete genom att förbättra den sociala situationen och levnadsvillkoren för mattfamiljerna i vävdistrikten i Indien, Nepal och Pakistan.

Läs mer om Care and Fair

CertiPUR

CertiPUR är en frivillig amerikansk standard för att främja säkerhet-, hälsa- och miljöprestanda i den stoppning som används i madrasser och andra stoppade produkter. En CertiPUR-certifierad produkt är t.ex. tillverkad utan bromerade flamskyddsmedel, formaldehyd och tungmetaller.

Läs mer om CertiPUR

Djurhållning

Mios uppförandekod omfattar även djurskyddsfrågor, som är en naturlig del i affärerna och där uppföljning sker såsom beskrivet i rubrik ”Samarbete med leverantörer”. Vi använder endast dun och fjäder från fåglar som fötts upp för livsmedelsindustrin, där dun/fjäder är en biprodukt som har plockats från döda fåglar.

Hållbar logistik

Mio arbetar för att i alla delar av logistikkedjan effektivisera transporterna och maximera fyllnadsgraden utan att ge avkall på våra kunders krav på leveransen. Vi har en hög ambition att tillsammans med våra transportleverantörer minimera miljöpåverkan genom exempelvis euroklassade motorer och genom att pröva alternativa transportbärare, såsom tåg.

Detta kan du göra som kund för att bidra till en hållbar användning av Mios möbler

Många av våra möbler består av naturliga, vackra och levande material, såsom trä. Oavsett material och möbel, om du tar hand om din möbel i enlighet med de skötselråd som följer med våra produkter, då bidrar du till att möbeln håller längre och bidrar på så sätt i vårt gemensamma arbete med hållbarhet.

Är du osäker på hur du ska ta hand om dina möbler är du välkommen att kontakta din närmaste Mio-butik som du hittar på www.mio.se. På vår webbplats hittar du även skötselråd och förslag på produkter för en hållbar användning av din möbel från Mio.

Att tänka på angående plastbärkassar.